De website e-Box Enterprise gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Privacy

Verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers en van de gebruikers

Het centraal meldpunt voor sociale fraude beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers door de inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden geenszins verwerkt voor commerciële doeleinden.

Als de gebruiker bepaalde onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, kan het gebeuren dat de SIOD de melding niet kan behandelen.

Links naar andere sites

De website van het centraal meldpunt voor sociale fraude bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Die gegevens worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Het centraal meldpunt voor sociale fraude kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid toepassen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers wordt dan ook verzocht dit zelf na te gaan door de clausules inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De reproductie van informatie van de website is enkel voor niet-commerciële doeleinden toegestaan en op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Hetzelfde geldt voor het overnemen van elektronische adressen.

Gebruik van cookies

Zoals vereist in artikel 129, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wil het centraal meldpunt voor sociale fraude de bezoekers van zijn website informeren over het gebruik van cookies. Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt. Dat zijn kleine informatiebestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website.

De cookies op deze website worden gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en om ons de mogelijkheid te bieden de werking van de site te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt in uw browser het gebruik van deze cookies uitschakelen. Dit kan evenwel leiden tot een minder optimaal gebruik van de website. Meer uitleg over de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” in de meeste browsers.

Geheimhouding van uw identiteit als melder

Tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen de sociaal inspecteurs uw identiteit aan niemand bekend maken, zelfs niet voor de rechtbanken.

Daarnaast mogen zij aan een werkgever of aan zijn vertegenwoordiger eveneens niet meedelen dat het onderzoek dat zij voeren, werd opgestart op basis van een melding.

Hieronder kunt u het volledige artikel uit het Sociaal Strafwetboek lezen:

Art. 59. Geheimhoudingsplicht

Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een klacht of van een aangifte betreffende een inbreuk op de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, mogen de sociaal inspecteurs in geen enkel geval, zelfs niet voor de rechtbanken, de naam van de indiener van deze klacht of van deze aangifte bekend maken.

Het is hun eveneens verboden aan de werkgever of aan zijn vertegenwoordiger te onthullen dat ingevolge een klacht of een aangifte een onderzoek werd ingesteld.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

De sociaal inspecteurs mogen de informatie uit uw melding, waardoor personen kunnen worden geïdentificeerd, enkel gebruiken voor de uitoefening van hun werk. Zij dienen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Hieronder kunt u het volledige artikel uit het Sociaal Strafwetboek lezen:

Art. 58. Vertrouwelijkheid van de gegevens

De sociaal inspecteurs moeten de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter te verzekeren van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht en om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun toezichtopdracht.

De in de artikelen 33 en 34, tweede lid, bedoelde personen zijn verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan zij kennis hebben gekregen door de sociaal inspecteurs bij te staan bij de uitoefening van de in deze artikelen bepaalde bevoegdheden. Elke inbreuk hierop wordt bestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

naar boven